Flere share knapper
Del med dine venner


Send
Del på Pinterest
Det er ingen bilder.

Blog

Årsmøte 2021

På grunn av Koronasituasjonen ble det ikke avholdt Årsmøte i 2020. For å kunne drive båtforeningen i 2020 valgte styret å midlertidig godkjenne ny styresammensetning og budsjett for 2020.

De nye smittevernreglene som ble innført i Asker kommune 16. mars forbyr alle arrangementer utenfor hjemmet. Årsmøtet blir derfor avholdt som et rent elektronisk møte på Teams.

Dato/tid: 24. mars 2021 kl. 19.00

Sted: Teams møte (se link under)

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Behandling av styrets årsberetning 2019 og 2020
 7. Behandling av revidert regnskap 2019 og 2020
 8. Behandling av budsjett 2021
 9. Behandling av innmeldte saker
  1. Forlengelse av bølgebryter og vedlikehold av brygger
  2. Gebyr ved purring på leie
  3. Endring av havnereglement – maks vekt
  4. Innkomne saker: Alternativ endring av havnereglement – maks vekt
 10. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Foreløpig har vi følgende saker som vil tas opp:

 1. Forlengelse av bølgebryter og vedlikehold av brygger

Søknad om forlengelse av bølgebryter er godkjent av kommunen. Styret jobber nå med fremdriftsplan og budsjett for å ferdigstille prosjektet. Ved inspeksjon av dykker i høst så vi i tillegg at det er behov for noen nye moringer og kjetting på eksisterende brygger. Det vil muligens bli behov for å ta opp et midlertidig lån for å finansiere oppgraderingene. Styret ønsker å diskutere hvordan vi kan få på plass en løsning på dette i Årsmøtet.

 1. Gebyr ved purring påleie

Båtforeningen har forfall på leie til Brødrene Bjørk Eiendom 15. mai, og vi er avhengig av å ha likviditet til å kunne betale denne regningen. Det er imidlertid mange av båtforeningens medlemmer som dessverre ikke betaler leien sin på forfall. Dette medfører også mye ekstraarbeid for styret i forbindelse med å oppfølging av innbetalinger gjennom året. Vi øsker derfor å innføre gebyr ved purring på leie. Størrelsen på gebyr vil diskuteres på Årsmøtet.

 1. Endring av havnereglement – maks vekt

Havneanlegget med moringer og forankringer er ikke dimensjonert for store og tunge båter. I tillegg er det en utfordring med tunge båter i forbindelse med utsett/opptak da dette krever ekstra løftekapasitet. Styret foreslår derfor å legge til en vektbegrensning i § 4 Bestemmelser om bruken av båthavna. Forslag til ny tekst:

«Båthavna tilbyr båtplasser med bredder mellom 2,0 og 4,0 meter. Båtens skroglengde skal ikke overstige 9,5 meter, og båtens totalvekt skal ikke overstige 4,5 tonn. Samtlige båter over 14 fots lengde skal ha rykk-avlaster i fortøyningene. For øvrig skal alle båter fortøyes slik at de ikke er til fare for personer eller kan volde materiell skade på bryggeanlegg eller andre båter.»

4. Innkommet sak

Ønsker å fremme kontra til vektbegrensingsforslaget. For min del kjøpte jeg 4 meter båtplass for å ha mulighet til ca 30 fots båt opptil ca 6000 kg.

 1. forslaget forringer verdien av plassen og begrenset båtene en kan ha her.
 2. forstår argumentet for løft, men dette kan løses med at vektbegrensing gjelder ved lagring på land.
 3. det er ikke mange plasser som kan ha så tunge båter, er det virkelig et problem om noen få båter veier opptil 6,5 tonn? Hvor er dokumentasjon på dette?
 4. på bakgrunn av disse argumentene foreslår jeg endring: maks 4500 kg ved lagring på land, og maks 6500 kg på vann og obligatorisk lastavlaster.

Vel møtt!

PS! Vårens båtutsett er planlagt lørdag 8. mai

22. februar 2021 Events
Om Stein-Erik Lien

Facebook